وب سایت شخصی محبوبه چنگیز

آرشیو روزانه: ژانویه 22, 2021

عزت نفس و نویسندگی

به یاد دارم که در زندگی به مرحله ای  رسیده بودم که مانند مرغ پر کنده ای آشفته بودم و شخصیتم مثل پازل به هم ریخته ای بود که نمیدانستم باید  چگونه چیده شود .انقدر با باورهای جامعه به تضاد رسیده بودم که تشخیص رفتارهای درست و غلط را نمیدانستم ،انقدر مشغله داشتم که فرصتی […]